Confirmandi visit to St Anthony’s, Johnstone SCIAF 6k Photoshoot